Regulamin

Regulamin serwisu

aktualizacja: 22-05-2017 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA

Z SERWISU WWW.NOCLEGINAURLOP.PL

1. Postanowienia wstępne 
2. Definicje 
3. Warunki korzystania z Nocleginaurlop.pl
        3.1 Ogólne warunki korzystania z Nocleginaurlop.pl
        3.2 Zasady uczestnictwa Użytkowników
4. Zasady korzystania z Ofert
        4.1 Ogólne zasady korzystania z Ofert 
        4.2 Opłaty
        4.3 Sesja fotograficzna 
        4.4 Tłumaczenie 
        4.5 Sprawdzony obiekt
        4.6 Usługa strony WWW
        4.7 Punkty pozycjonujące 
        4.8 Panel ocen 
5. Zasady korzystania z Ogłoszeń 
        5.1 Ogólne zasady korzystania z Ogłoszeń
        5.2 Zasady korzystania z Ogłoszeń „szukam noclegu”
        5.3 Zasady korzystanie z Ogłoszeń „nieruchomości, Horeca, praca”
6. Odpowiedzialność stron 
        6.1 Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną 
        6.2 Odpowiedzialność Administratora
        6.3 Postępowanie reklamacyjne
7. Postanowienia końcowe 

Załącznik: Polityka prywatności

 

 

1. Postanowienia wstępne

 

1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora na rzecz Użytkowników usług polegających na zapewnieniu technicznej platformy umożliwiającej nawiązywanie kontaktu Użytkownikom i Gościom, publikowanie Ofert i Ogłoszeń, składanie Ofert i Ogłoszeń, oraz zapytań ich dotyczących i dokonywanie ocen Użytkowników i Lokali.


2. Administrator  umożliwia Użytkownikom i Gościom zawieranie umów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia im odpowiednie narzędzia systemowe. Administrator nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i Gośćmi i nie gwarantuje, że mają oni możliwość zawarcia i wykonania zawieranych umów.


3. Administrator nie odpowiada za zobowiązania wynikające z zawartej między Użytkownikiem a Gościem umowy, w tym za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie tej umowy, a także za zachowanie stron po udostępnieniu Lokalu i ewentualne szkody poniesione w trakcie trwania najmu.


4. Dokonanie aktywacji w systemie umieszczania informacji handlowych, działającym w ramach serwisu internetowego www. nocleginaurlop.pl równoznaczne jest z akceptacją poniższego Regulaminu, który określa zasady korzystania z Serwisu, o czym Użytkownicy zostają poinformowani przed potwierdzeniem aktywacji usługi:
a. za pomocą odpowiedniego pola w formularzu aktywacyjnym lub
b. za pomocą wiadomości email z załączonym regulaminem w wersji elektronicznej lub
c. podpisując Regulamin dostarczony w wersji papierowej.

 

2. Definicje

 

1. Administrator – Kaspa Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy pl. Andersa 3, kod 60-189, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 000018165, adres mailowy: bok@ nocleginaurlop.pl, numer telefonu: (+48) 721-855-917.


2. Nocleginaurlop.pl / Serwis – internetowy serwis, działający w domenie nocleginaurlop.pl, prowadzony przez Administratora.


3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która dokonała pełnej rejestracji w Serwisie, na zasadach określonych w Regulaminie.


4. Aktywny Użytkownik – Użytkownik, którego prawidłowość danych została zweryfikowana przez Administratora i który dokonał pełnej aktywacji Konta i opłacił Abonament na zasadach określonych w Regulaminie, w czasie na jaki opłacony został Abonament.


5. Gość – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,  ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która dokonała uproszczonej rejestracji w Serwisie na zasadach określonych w Regulaminie.


6. Lokal – dom, apartament, mieszkanie, pokój albo inne pomieszczenie przeznaczone do wynajęcia w celach noclegowych, stanowiące przedmiot Oferty Użytkownika, zamieszczonej w serwisie  Nocleginaurlop.pl


7. Oferta – złożona przez Użytkownika propozycja wynajęcia Lokalu (niezależnie od formy zakwaterowania) niebędąca ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego.


8. Abonament – opłata Użytkownika na rzecz Administratora.


9. Rezerwacja – umowa zawarta pomiędzy Gościem a Użytkownikiem na wynajem Lokalu zgodnie z Ofertą oraz na zasadach określonych w Regulaminie.


10. Konto – zbiór zasobów, umożliwiający pełne korzystanie z Serwisu, prowadzony indywidualnie dla każdego Użytkownika, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu.


11. Regulamin – niniejszy dokument, określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z Serwisu.


12. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.


13. Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika lub Gościa ogłoszenie dotyczące oferowanych lub poszukiwanych usług, sprzedaży (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży), zamiany, pracy, itd., z wyłączeniem Ofert, zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

 

3. Warunki korzystania z Nocleginaurlop.pl

 

3.1 Ogólne warunki korzystania z Nocleginaurlop.pl


1. Warunkiem technicznym korzystania z Nocleginaurlop.pl jest posiadanie terminala końcowego (komputera bądź urządzenia mobilnego) z dostępem do Internetu i wyposażonego w przeglądarkę stron www.


2. Serwis może być wykorzystywany jedynie do publikowania treści zgodnych z obowiązującym w Polsce prawem. Użytkownik i Gość są odpowiedzialni za publikowane przez nich treści, w szczególności oświadczają, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym i nie naruszają niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich.


3. Materiały zamieszczone przez Nocleginaurlop.pl, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe, zdjęcia oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Nocleginaurlop.pl stanowią przedmiot praw wyłącznych Administratora. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Nie jest dozwolone korzystanie z zasobów Nocleginaurlop.pl w sposób inny niż przewidziano w niniejszym Regulaminie.


4. Użytkownik oświadcza, że posiada prawa autorskie do publikowanych przez niego treści, w tym zdjęć i wyraża zgodę na wykorzystanie ich przez Nocleginaurlop.pl w prowadzonych przez Nocleginaurlop.pl serwisach internetowych, a także w innych mediach takich jak: prasa, telewizja oraz Internet, także w ramach wszelkich form reklamy wizualnej. Użytkownik oświadcza, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm) upoważnia nieodpłatnie Nocleginaurlop.pl do wykorzystywania umieszczonych, w ramach Serwisu oraz Usługi Strony WWW, utworów. Udostępnienie utworów następuje na zasadzie niewyłączności.


5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Użytkowników, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.


6. Serwis zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług, w tym do usunięcia Oferty lub zmiany treści w przypadku, gdy Użytkownik zamieszcza Dane w sposób naruszający postanowienia niniejszego Regulaminu.


7. Serwis zobowiązany jest do usunięcia treści zawartej w Serwisie w przypadku, gdy: 
- treść zawiera sformułowania wulgarne, obraźliwe, obelżywe,
- treść jest ciągiem przypadkowych znaków nie odzwierciedlających prawdziwych słów,
- treść została dodana przez właściciela Lokalu lub pracownika Lokalu albo inną osobę bezpośrednio związaną z obiektem,
- treść zawiera odnośniki do innych stron,
- treść narusza interesy Serwisu,
- treść narusza dobre imię Serwisu,
- treść jest wynikiem użycia automatycznych skryptów,
- treść jest podpisana ciągiem przypadkowych znaków,
- treść wzywa do nienawiści rasowej, wyznaniowej i etnicznej, propaguje przemoc,
- ocena zamieszczona przez Gościa jest, w całości bądź w części, nie związana merytorycznie z oceną Lokalu lub Oferty.


8. Użytkownik lub Gość może wystąpić z wnioskiem o usunięcie treści, oceny lub komentarza jedynie w przypadkach, gdy zamieszczona treść, ocena lub komentarz naruszają prawa Użytkownika/Gościa.  


9. W przypadku stwierdzenia, iż zamieszczona treść, ocena lub komentarz narusza prawa Użytkownika/Gościa, winien on niezwłocznie zawiadomić Serwis o tym fakcie.


10. Zawiadomienie o naruszeniu prawa winno zawierać wszystkie następujące elementy:
1) Określenie uprawnionego składającego zawiadomienie o zamieszczeniu oceny bezprawnej lub naruszającej prawa uprawnionego;
2) Dane kontaktowe uprawnionego;
3) Wskazanie w sposób jednoznaczny oceny, która narusza prawa uprawnionego, do której, jego zdaniem, powinien być zablokowany dostęp;
4) Podanie informacji umożliwiających odnalezienie oceny naruszającej prawa uprawnionego;
5) Zwięzłe uzasadnienie, mające na celu uwiarygodnienie zawiadomienia;
6) Oświadczenie uprawnionego o zgodności z prawdą przedstawionych informacji;
7) Ewentualnie dodatkowe informacje i dokumenty potwierdzające wiarygodność zawiadomienia uprawnionego;
8) Podpis uprawnionego albo osoby go reprezentującej;
9) Ewentualnie kopia pełnomocnictwa.


11. Zawiadomienie, o którym mowa w pkt. 10 należy sporządzić na piśmie i przesłać na adres Serwisu: Nocleginaurlop.pl, ul. Jałowcowa 9, 64-600 Oborniki.


12. Jeśli zgłaszający nie spełni wymagań opisanych w pkt. 10-11, Serwis pozostawia zgłoszenie bez rozpoznania.


13.  Jeżeli zawiadomienie spełnia wymagania, o których mowa w pkt. 10-11, Serwis zawiadamia Użytkownika/Gościa, który zamieścił zakwestionowaną ocenę lub komentarz, o otrzymaniu zawiadomienia i o zablokowaniu dostępu do tej oceny lub komentarza.


14. Użytkownik/Gość jest uprawniony do wniesienia zarzutów do przesłanego zawiadomienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii zawiadomienia. W zarzutach Użytkownik/Gość obowiązany jest do przedstawienia argumentów, informacji bądź dowodów potwierdzających wiarygodność oceny lub komentarza.


15. W razie otrzymania prawidłowo sformułowanych zarzutów, Serwis przesyła ich kopię do uprawnionego z zastrzeżeniem, że zakwestionowana ocena zostanie ponownie aktywowana po upływie 10 dni roboczych.


16. Po upływie 10 dni roboczych od dnia doręczenia kopii zarzutów uprawnionemu (nie później jednak niż w terminie 21 dni od dnia wysłania kopii zarzutów uprawnionemu), Serwis reaktywuje treść lub ocenę, chyba że otrzyma w tym terminie zawiadomienie, że uprawniony wszczął odpowiednie postępowanie sądowe w celu dochodzenia swoich praw w związku z zamieszczeniem oceny naruszającej jego prawa wraz z dowodem nadania pisma do sądu. W takim przypadku Serwis blokuje dostęp do zakwestionowanej treści/oceny.


17. W przypadku nieotrzymania przez Serwis zarzutów Użytkownika/Gościa, o których mowa w pkt. 14, Serwis usuwa zakwestionowaną treść/ocenę z bazy.

3.2 Zasady uczestnictwa


1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,  ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.


2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie z naruszeniem postanowień pkt. 1.


3. Publikacja Ofert jest dostępna jedynie dla Aktywnych Użytkowników, którzy dokonali pełnej rejestracji w Serwisie, zgodnie z wytycznymi elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego w ramach Nocleginaurlop.pl i opłacili Abonament. Po okresie obowiązywania Abonamentu Oferta może pozostać w serwisie, przy czym będzie to Oferta nieaktywna.


4. Warunkiem publikacji Ofert w ramach Nocleginaurlop.pl jest  utworzenie Konta w drodze rejestracji pełnej. Rejestracja pełna polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego Użytkownika zgodnie z wytycznymi elektronicznego formularza rejestracyjnego. Użytkownik, który dokonał Rejestracji pełnej, ale nie dokonał pełnej aktywacji Konta, może korzystać z Serwisu, jednak nie ma dostępu do funkcjonalności związanych z publikacją Ofert. Użytkownik w celu uzyskania dostępu do wszystkich usług świadczonych przez Serwis, w szczególności publikacji Ofert musi dokonać Rejestracji pełnej i pełnej aktywacji Konta na zasadach określonych w Regulaminie i przejść proces weryfikacji prawidłowości danych Użytkownika przez Serwis. Ze względu na politykę Nocleginaurlop.pl dotyczącą oferowania usług o możliwie wysokiej wiarygodności, warunkiem dokonania aktywacji jest przedłożenie do wglądu serwisowi Nocleginaurlop.pl dokumentów potwierdzających tożsamość osoby dokonującej rejestracji lub fakt prowadzenia przez nią działalności gospodarczej pod adresem podanym jako adres Lokalu. Osoba fizyczna powinna przedłożyć do wglądu dowód osobisty, a w razie prowadzenia działalności gospodarczej ponadto wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz zaświadczenie o nadaniu numeru NIP i REGON. Osoba prawna powinna przedłożyć wydruk z KRS. Jeżeli z przedstawionych dokumentów nie wynika fakt prowadzenia działalności pod adresem Lokalu, Serwis może żądać przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego prawo Użytkownika do danego Lokalu, np. aktu notarialnego, umowy najmu.


5. Rejestracja uproszczona opiera się na wypełnieniu formularza rejestracyjnego Gościa z danymi podstawowymi tj. adresem e-mail, hasłem, imieniem i nazwiskiem, zgodnie z wytycznymi elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego w ramach Nocleginaurlop.pl. Gość, który dokonał rejestracji uproszczonej może korzystać z Serwisu w zakresie wynikającym z Regulaminu, ale nie może publikować Ofert.


6. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna.


7. Z chwilą dokonania potwierdzenia rejestracji przez Użytkownika lub Gościa zawierana jest przez niego umowa z Administratorem dotycząca usług świadczonych w ramach Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie.


8. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa powyżej, Użytkownik lub Gość będący Konsumentem może od niej odstąpić bez wskazania przyczyn. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować serwis Nocleginaurlop.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze oświadczenia. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczające jest wysłanie pisma z informacją dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


9. Użytkownik i Gość zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji zapewniających bezpieczne korzystanie z Konta, w tym do nieujawniania innym osobom loginu i hasła oraz wyboru odpowiednich, trudnych do złamania haseł.


10. Wszelkie działania podejmowane przy użyciu Loginu z prawidłowo przyporządkowanym do niego hasłem uważa się za działania Użytkownika lub Gościa.


11. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników lub Gości oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym do działania w jego imieniu.


12. Konta są niezbywalne, z zastrzeżeniem sytuacji zbycia przedsiębiorstwa, co musi zostać wykazane stosownymi dokumentami.


13. Korzystanie z usług Serwisu jest dobrowolne. Użytkownikom oraz Gościom przysługuje w każdej chwili prawo do żądania usunięcia konta utworzonego w Serwisie.


14. Administrator udostępnia Użytkownikom funkcjonalność umożliwiającą dostęp przez panel administracyjny do korespondencji prowadzonej przez Użytkowników z Gośćmi w ramach podanego przez Użytkownika adresu e-mail. Użytkownik i Gość przyjmują do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być niepozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego. Jakakolwiek odpowiedzialność Administratora z tego tytułu zostaje wyłączona, z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to Użytkowników będących Konsumentami.


15. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika lub Gościa nie będącego Konsumentem,  Administrator może zawiesić jego Konto.

 

4. Zasady korzystania z Ofert

 

4.1 Ogólne zasady korzystania z Ofert


1. W ramach umowy, Aktywny Użytkownik udostępnia w Serwisie za pomocą panelu administracyjnego Ofertę, będącą informację handlową obejmującą Dane:
a) nazwę własną Lokalu, przy czym nazwa ta nie może zawierać wskazania adresu strony www Użytkownika lub Lokalu, nr telefonu, cen, informacji o promocjach, standardzie oraz innych dodatkowych opisów nie związanych z nazwą, w szczególności wskazujących na położenie Lokalu;
b) opis główny Lokalu,
c) opis dodatkowy Lokalu w postaci ofert specjalnych (np. oferty na Sylwestra, Święta, etc),
d) do 100 zdjęć Lokalu,
e) dane teleadresowe Lokalu,
f) oznaczenie lokalizacji Lokalu na mapie,
g) cennik Lokalu,
h) profil właściciela Lokalu,
(łącznie: „Dane”).


2. Przedmiotem Oferty może być jeden Lokal. Użytkownik może publikować w ramach Serwisu więcej niż jedną Ofertę, przy czym dla każdego z Lokali będących przedmiotem tych Ofert przypisany jest odrębny numer ID.


3. Dokonanie przez Użytkownika jakichkolwiek zmian Danych za pomocą panelu administracyjnego jest dopuszczalne i bezpłatne, z tym zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą prowadzić do zmiany Lokalu będącego przedmiotem Oferty pod danym ID.


4. Użytkownik nie może w ramach Nocleginaurlop.pl zamieszczać zdjęć nie dotyczących przedmiotu Oferty, w szczególności takich, których celem jest promocja produktów bądź oznaczeń Użytkownika lub osoby trzeciej.


5. W przypadku zgłoszonego przez osobę trzecią roszczenia dotyczącego treści opublikowanych przez Użytkownika, w szczególności związanych z naruszeniem praw autorskich, Użytkownik zwolni Nocleginaurlop.pl i jego podwykonawców z odpowiedzialności wynikającej z takiego roszczenia oraz zapewni zwrot wszelkich kosztów i wydatków (wliczając w to wynagrodzenia za usługi prawne i zwrot kosztów związanych ze świadczeniem tych usług) z tego tytułu.


6. Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać w ramach danych:
a) skryptów, w szczególności Java Script, PHP, CGI
b) kodów html niezwiązanych z formatowaniem tekstu,
c) elementów graficznych, które ingerują w szablon strony i zmieniają jej standardowy układ,
d) odnośników do stron internetowych,
e) formularzy kontaktowych.


7. Dopuszcza się zamieszczanie przez Użytkownika następujących tagów html:

 

 

  •  4.2 Opłaty

 


1. Użytkownik może korzystać z usług serwisu Nocleginaurlop.pl polegających na udostępnianiu Ofert w ramach umowy po dokonaniu pełnej rejestracji, weryfikacji danych i uprzednim opłaceniu Abonamentu w Serwisie Nocleginaurlop.pl.


2. Ceny abonamentu wskazane w Cenniku dotyczą publikacji jednej Oferty w ramach Serwisu.


3. Abonament uprawnia do korzystania z usługi publikacji Oferty w Serwisie przez czas określony, wskazany w Cenniku. Publikacja Oferty Użytkownika dokonywana jest przez Serwis przez czas określony, tj. okres, na jaki został wykupiony Abonament. Upływ okresu, za który został opłacony Abonament skutkuje ograniczeniem funkcjonalności Oferty w postaci usunięcia części danych teleadresowych.


4. W okresie promocyjnym określonym w Cenniku Użytkownik nie ma możliwości korzystania ze wszystkich funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu. Zakres funkcjonalności wynika każdorazowo z treści zawartej umowy.


5. Płatności można dokonać za pośrednictwem banku bądź innego operatora płatności.


6. Dokonanie płatności stanowi usługę płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, która polega na przyjmowaniu przez właściwy bank lub operatora płatności zapłat pieniężnych dokonywanych przez Użytkownika w celu zapłaty Abonamentu, które przekazywane są na rachunki Administratora. Powyższe podmioty udostępniają Użytkownikowi instrument płatniczy umożliwiający mu dokonywanie wypłaty środków znajdujących się na danym rachunku płatniczym Użytkownika na rachunek bankowy Administratora. Administrator nie świadczy na rzecz Użytkowników żadnych usług płatniczych.


7. Aktywny użytkownik zawierając umowę z firmą Nocleginaurlop.pl oraz wybierając określony abonament, oprócz płatności opisanych w pkt.6 ma możliwość wyrażenia zgody na płatności cykliczne. Kwota pieniężna odpowiadająca wysokości wartości opłaty za abonament (w zależności od tego na jaki abonament użytkownik zdecydował się) będzie pobierana przez Operatora Płatności (PayU S.A) z karty płatniczej Aktywnego Użytkownika. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności kwartalnie, półrocznie bądź rocznie w zależności od tego jaki abonament Aktywny Użytkownik wybrał.


7a. Aktywny użytkownik w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz firmy Nocleginaurlop.pl


7b. Zasady rezygnacji z płatności cyklicznych:
Aktywny użytkownik ma prawo zrezygnowania z opcji płatności cyklicznych. W celu rezygnacji wystarczy zaznaczyć w panelu administracyjnym swojego obiektu, zmianę formy płatności za abonament (zakładka w menu: Płatności i reklamy>>Ustawienia płatności).


8. W przypadku rezygnacji z publikacji Oferty lub odstąpienia od umowy przez Użytkownika, uiszczona cena Abonamentu nie podlega zwrotowi. Użytkownikom będącym Konsumentami zwraca się cenę za nie wykorzystany okres Abonamentu.


9. W ramach Abonamentu może zostać przyznany Użytkownikowi baner reklamowy z logo serwisu Nocleginaurlop.pl. Baner staje się własnością Użytkownika z chwilą jego przekazania i od tego momentu Użytkownik może nim swobodnie dysponować. Serwis Nocleginaurlop.pl może żądać usunięcia banera wywieszonego przy Lokalu w przypadku jego zniszczenia. W takiej sytuacji Serwis może (wedle uznania) przesłać Użytkownikowi nowy baner.


4.3 Sesja fotograficzna


1. Warunkiem skorzystania z usługi sesji fotograficznej dotyczącej Oferty w ramach uiszczonego Abonamentu, jest spełnienie jednocześnie następujących warunków:
a) posiadanie statusu Aktywnego Użytkownika, 
b) opłacenie Abonamentu za pełny rok rozliczeniowy (12 miesięcy);
c) Abonament opłacony przez Użytkownika nie może zawierać żadnych rabatów;
d) uiszczona cena za Abonament musi być zgodna z aktualnym cennikiem Abonamentu, z tym zastrzeżeniem, że postanowienie to nie dotyczy Konsumentów.


2. Usługę w postaci sesji fotograficznej należy zamawiać telefonicznie pod numerem telefonu: 721-855-917 z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem. Sesja Fotograficzna obejmuje jeden przyjazd fotografa i wykonanie serii zdjęć Lokalu, z których do Serwisu zostanie wybranych maksymalnie 15 sztuk.


3. W przypadku nieskorzystania z sesji fotograficznej w danym roku kalendarzowym, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zniżki w Abonamencie.


4. Wykonane w ramach sesji fotograficznej zdjęcia są własnością Administratora, który wyraża zgodę na ich publikację w ramach Oferty Użytkownika tylko w Serwisie oraz w pozostałych serwisach internetowych, którymi zarządza, oraz na jednej stronie internetowej Użytkownika.


5. Nocleginaurlop.pl zastrzega sobie prawo do umieszczenia informacji o pochodzeniu fotografii (znaku wodnego) na zdjęciach wykonanych w ramach sesji fotograficznej.


6. Zdjęcia z sesji fotograficznej są publikowane w rozdzielczości dostosowanej do standardu Serwisu. Użytkownik może zamówić zdjęcia w wyższej rozdzielczości np. do celów publikacji w prasie, folderach reklamowych, według stawek zawartych w Cenniku.


7. Użytkownik może zamówić dowolną ilość dodatkowych sesji fotograficznych w danym roku abonamentowym według stawek zawartych w Cenniku.


8. Nocleginaurlop.pl będąc właścicielem wykonanych podczas sesji fotograficznych zdjęć, ma prawo do wykorzystywania ich we wszelkiego rodzaju mediach (w tym mediach cyfrowych, elektronicznych, prasie i telewizji) w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (w tym w reklamie, promocji, marketingu i na opakowaniach produktów lub usług), z wyłączeniem celów niezgodnych z prawem. Użytkownik wyrażając zgodę na wykonanie fotografii godzi się na łączenie tych fotografii z innymi materiałami, tekstem oraz grafiką, a także ich kadrowanie, zmiany i modyfikacje.


4.4 Tłumaczenie


1. Warunkiem skorzystania z usługi tłumaczenia Oferty na język angielski i niemiecki w ramach uiszczonego Abonamentu, jest spełnienie jednocześnie następujących warunków:
a) posiadanie statusu Aktywnego Użytkownika,
b) Abonament musi zostać opłacony przez Użytkownika za pełny rok rozliczeniowy (12 miesięcy);
c) Abonament opłacony przez Użytkownika nie może zawierać żadnych rabatów;
d) cena za Abonament musi być zgodna z aktualnym cennikiem usług, z tym zastrzeżeniem, że postanowienie to nie dotyczy Konsumentów.


2. W przypadku spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 1, Użytkownikowi przysługuje prawo do jednorazowego tłumaczenia tekstu składającego się z liczby do 4 000 (czterech tysięcy) znaków w ramach uiszczonego Abonamentu.


3. Usługę w postaci tłumaczenia należy zamawiać telefonicznie pod numerem telefonu: 721-822-917 lub mailowo pod adresem: bok@ nocleginaurlop.pl z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem.


4. W przypadku nieskorzystania z usługi tłumaczenia, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zniżki w Abonamencie.


5. Wykonane w ramach usługi tłumaczenia teksty stanowią własność Administratora, który wyraża zgodę na ich publikację w ramach Oferty Użytkownika wyłącznie w Serwisie oraz w pozostałych serwisach internetowych, którymi zarządza.


6. Nocleginaurlop.pl zastrzega sobie prawo do umieszczenia informacji o autorze tłumaczenia (znaku wodnego) na tekście/pod tekstem tłumaczenia.


7. Użytkownik może zamówić dowolną ilość dodatkowych tłumaczeń według stawek zawartych w Cenniku.


8. Nocleginaurlop.pl będąc właścicielem wykonanych tłumaczeń, ma prawo do wykorzystywania ich we wszelkiego rodzaju mediach (w tym mediach cyfrowych, elektronicznych, prasie i telewizji) w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (w tym w reklamie, promocji, marketingu), z wyłączeniem celów niezgodnych z prawem. Użytkownik wyrażając zgodę na wykonanie tłumaczeń godzi się na łączenie tych tłumaczeń z innymi materiałami, tekstem oraz grafiką, a także ich kadrowanie, zmiany i modyfikacje.

4.5  Sprawdzony obiekt


1. Lokal spełniający kryteria weryfikacyjne otrzymuje oznaczenie „sprawdzony obiekt”.


2. Kryteriami uznania za obiekt sprawdzony jest:
a) zweryfikowanie istnienia Lokalu przez wizytę pracownika Nocleginaurlop.pl;
b) zamieszczenie w Ofercie nie mniej niż 5 autentycznych zdjęć Lokalu wykonanych w ramach sesji zdjęciowej o której mowa powyżej;
c) to, że Lokal ma aktywną opcję dodawania opinii i ich nie usuwa oraz ma widoczną co najmniej 1 opinię;
d) to, że Lokal jest zarejestrowany w serwisie Nocleginaurlop.pl przynajmniej rok.


3. Oznaczenie „sprawdzony obiekt”, w formie odpowiedniego znaku graficznego, umieszczane jest w profilu Lokalu Użytkownika, gdy przynajmniej kryterium z lit. a) ust. 2 zostanie spełnione.
4. Spełnienie kryteriów z lit. b) – d) ust. 2 umożliwia zdobycie kolejnych poziomów weryfikacji. Spełnienie wszystkich kryteriów umożliwia uzyskanie pisemnego certyfikatu potwierdzającego status „sprawdzony obiekt”.


5. Użytkownik zobowiązany jest do powiadomienia serwisu Nocleginaurlop.pl o zmianach w Lokalu skutkujących niezgodnością oznaczeń „sprawdzony obiekt” ze stanem faktycznym.


6. W razie stwierdzenia niezgodności ze stanem faktycznym, oznaczenie „sprawdzony obiekt” może być usunięte bez uprzedniego powiadomienia o tym Użytkownika, z tym zastrzeżeniem, że postanowienie to nie dotyczy Konsumentów.


7. Nocleginaurlop.pl, nadając oznaczenie „sprawdzony obiekt”, potwierdza jedynie i wyłącznie fakt odbycia wizyty w obiekcie lub wykonania fotografii, lub fakt aktywności opcji dodawania opinii i nieusuwania dodanych opinii, lub czasu rejestracji Lokalu w Serwisie na moment umieszczenia oznaczenia „sprawdzony obiekt”.

4.6 Usługa Strony WWW


1. W ramach usługi strony www Nocleginaurlop.pl udostępnia Aktywnym Użytkownikom subdomenę w ramach „nocleginaurlop.pl”, np. nazwalokalu. nocleginaurlop.pl („Usługa Strony WWW”).


2. W celu aktywacji Konta w ramach Usługi Strony WWW Użytkownik powinien dokonać odpowiedniego wyboru w panelu administracyjnym Serwisu.


3. Po dokonaniu rejestracji, Dane w Usłudze Strony WWW ustalane są domyślnie na podstawie Danych umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie.


4. Modyfikacja Danych w Usłudze Strony WWW jest możliwa za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 81 441 83 36, a także za pomocą panelu administracyjnego Usługi Strony WWW lub panelu administracyjnego Serwisu. Za pomocą panelu administracyjnego Użytkownik ma prawo dokonać:
a) zmiany logotypu,
b) zmiany zdjęć w nagłówku strony,
c) edycji treści Oferty głównej z zastrzeżeniem pkt. 4.1.


5. Pozostałe dane pobierane są automatycznie z Serwisu.


6. Modyfikacja Danych w Usłudze Strony WWW powoduje jednoczesną zmianę Danych w Serwisie.


7. W procesie aktywacji należy postępować zgodnie z wytycznymi.


8. Właścicielem Strony WWW jest Administrator i udostępnia ją tylko na potrzeby trwania Oferty Użytkownika w Serwisie. Udostępnienie subdomeny nie skutkuje przeniesieniem przez Administratora na rzecz Użytkownika praw z jej użytkowania, a jedynie ma na celu umożliwienie Użytkownikowi umieszczenia treści objętych Umową.


9. Jako właściciel Strony WWW, Administrator nie ogranicza sobie w żaden sposób możliwości publikacji w subdomenie wszelakich form reklamowych niezwiązanych z Użytkownikiem, w tym banerów reklamowych, linków tekstowych, artykułów sponsorowanych i innych form reklamowych standardowo przyjętych w Internecie.


10. W ramach uprawnienia Nocleginaurlop.pl, o którym mowa w pkt. 9 Użytkownik zobowiązuje się udostępnić, na użytkowanej subdomenie, Serwisowi: 
a) miejsca dla 10 dowolnych odnośników (linków) reklamowych,
b) boksu informacyjnego z logo Serwisu,
c) miejsca dla kodów reklamowych i statystyk z sieci reklamowych wskazanych przez Serwis.


11. Prawo korzystania z Usługi Strony WWW wygasa z chwilą upływu okresu Abonamentu lub utraty statusu Użytkownika w Serwisie.


12. Zabrania się podejmowania przez Użytkownika działań faktycznie lub potencjalnie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie Usługi Strony WWW. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę Nocleginaurlop.pl, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek Serwisu lub dobre imię Nocleginaurlop.pl.


13. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania prawa własności Administratora do użytych w Usłudze Strony WWW oraz Serwisie rozwiązań systemowych, zarządzających Usługą Strony WWW oraz Serwisem, a także wszelkich elementów związanych z szatą graficzną.

4.7 Punkty pozycjonujące 

4.7.1. Informacje ogólne 

1. Kolejność, w jakiej Lokal pojawia się w Serwisie określana jest automatycznie i jednostronnie przez Administratora. Kolejność ta zależy od sumarycznej liczby punktów pozycjonujących związanych z Ofertą danego Lokalu (ID)  Użytkownika.


2. Oferty są sortowane malejąco, według liczby punktów (oferty z największą  liczbą punktów są najwyżej na liście). W przypadku, gdy konkurencyjne oferty posiadają taką samą liczbę punktów, decyduje data rozpoczęcia publikacji ostatniego abonamentu. Oferta z abonamentem młodszym ma priorytet.


3. Użytkownik ma możliwość wpływania na kolejność, w jakiej Lokal pojawia się w serwisie Nocleginaurlop.pl, poprzez zakup punktów pozycjonujących zmiennych. Użytkownik ma możliwość jednorazowego zakupu określonej puli punktów, która będzie wykorzystywana przez Użytkownika w przyszłości w celu wpływania na kolejność, w jakiej Lokal pojawia się w serwisie Nocleginaurlop.pl.


4. Użytkownik ma możliwość sprawdzenia w panelu administracyjnym jaka liczba punktów pozycjonujących jest niezbędna w danej chwili dla uzyskania określonej pozycji w serwisie Nocleginaurlop.pl. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż kolejność, w jakiej Lokale pojawiają się w serwisie Nocleginaurlop.pl, ulega ciągłym zmianom.


5. Użytkownik nie będzie zgłaszał żadnych pretensji w stosunku do Nocleginaurlop.pl w związku z kolejnością, w jakiej Lokal pojawia się w serwisie Nocleginaurlop.pl. Kolejność ta jest automatyczna. 
 
4.7.2. Rodzaje punktów pozycjonujących

1. W serwisie Nocleginaurlop.pl występują punkty pozycjonujące stałe i zmienne.


2. Punkty pozycjonujące stałe przyznawane są za staż Oferty danego Lokalu (ID) w serwisie lub za udział w programie partnerskim (20-100 punktów stałych).


3. Punkty pozycjonujące stałe są naliczane jednorazowo za cały okres trwania abonamentu pod koniec jego trwania (w chwili wygenerowania zamówienia na kolejny okres) w liczbie 5 pkt stałych za każdy miesiąc korzystania, przy czym w przypadku abonamentu na okres 13 - 15 miesięcy, Użytkownik otrzyma punkty pozycjonujące stałe odpowiadające okresowi 12 miesięcy.

  
4. Użytkownik ma prawo dokupienia punktów pozycjonujących zmiennych zgodnie z zasadami opisanymi w Art. 4.


5. W związku z Ofertą danego Lokalu (ID) Użytkownik może otrzymać od Nocleginaurlop.pl następujące (gratisowe) punkty pozycjonujące zmienne:
1) punkty zmienne przyznawane jako gratis do punktów zakupionych lub jako gratis do abonamentu;
2) punkty zmienne przyznawane za zakup abonamentu (1 pkt za każde 1 zł wartości netto zakupionego abonamentu), przy czym w przypadku płatności za abonament dokonanej przez Użytkownika przed upływem okresu obowiązywania bieżącego abonamentu, Nocleginaurlop.pl przyznaje Użytkownikowi 10 % punktów więcej;
3) punkty zmienne przyznawane za umieszczenie banera Nocleginaurlop.pl (300 pkt rocznie, pod warunkiem przesłania do Nocleginaurlop.pl dowodu potwierdzającego umieszczenie banera lub dalsze utrzymywanie banera po zakończeniu poprzedniego okresu rocznego);
4) punkty zmienne przyznawane w zamian za świadczenia na rzecz Nocleginaurlop.pl (np. umieszczenie kamery);
5) punkty zmienne za zakup banera na www (10% gratis do wartości netto zakupu);
6) punkty zmienne za opinię dodaną przez turystę na Nocleginaurlop.pl (1-5 pkt w zależności od uzyskanej oceny);
7) punkty zmienne przyznawane za polecenie serwisu Nocleginaurlop.pl innemu Użytkownikowi, który wykupił abonament na okres roczny (100 pkt) lub opłacił abonament na kolejny okres czasu (50 pkt);
8) punkty zmienne przyznawane za podpięcie domeny użytkownika pod szablon www Nocleginaurlop.pl (jednorazowo 300 pkt).

4.7.3. Automatyczne redukowanie punktów

1. W ciągu dnia odejmowane są automatycznie 3 punkty zmienne.


2. Odejmowanie punktów jest procesem automatycznym, niewidocznym dla Użytkownika.

3. Punkty są redukowane dla każdej Oferty w serwisie, w tym samym czasie.

4.7.4. Zamawianie dodatkowych punktów

1. Użytkownik może dokupić punkt pozycjonujący zmienny wg ceny wynikającej z aktualnego cennika. Koszt zakupu jednego punktu to 1 PLN  netto (1,23 PLN brutto). Punkt zostanie naliczony od kwoty netto.

2. Zakup punktów pozycjonujących możliwy jest poprzez panel administracyjny poprzez płatność online lub przelewem na konto. 

3. Nie ma możliwości dokupienia punktów pozycjonujących stałych.
 
4.7.5. Rezygnacja z usług
 
1. Punkty pozycjonujące stałe i zmienne stanowią świadczenie jednorazowe. W przypadku rezygnacji z publikacji Oferty lub odstąpienia od umowy przez Użytkownika, punkty przyznane oraz zakupione w czasie publikacji Oferty danego Lokalu (ID) w serwisie Nocleginaurlop.pl, nie podlegają zwrotowi w jakiejkolwiek postaci lub przeniesieniu na inne ID Użytkownika. W przypadku Użytkowników będących Konsumentami, zwrotowi podlegają nie wykorzystane zakupione punkty zmienne.

2. Punkty pozycjonujące nie mogą być wymienione na inne usługi w serwisie Nocleginaurlop.pl.

3. Punkty nie są odejmowane w sytuacji, kiedy publikacja Oferty danego Lokalu (ID) jest wyłączona (np. za brak wpłaty za przedłużenie abonamentu). Po upływie roku od dnia wyłączenia Oferty danego Lokalu, punkty pozycjonujące zmienne są anulowane i nie podlegają zwrotowi w jakiejkolwiek postaci. 

4.8 Panel ocen 

4.8.1. Informacje ogólne

1. Integralną częścią Serwisu jest panel ocen, który służy do wystawiania przez Gości komentarzy oraz ocen Lokali w zakresie: standardu Lokalu (pokoje, łazienki; obsługa; wyżywienie; lokalizacja; stosunek jakości do ceny; zgodność z Ofertą), kryterium polecenia Lokalu (dla dwojga, parom; rodzinie z dziećmi; singlom, podróżującym ze zwierzętami; osobom niepełnosprawnym; seniorom; wycieczkom szkolnym; na szkolenie, konferencję).

2. Ustalone kryteria ocen zawierają możliwość dokonania wyboru poziomu satysfakcji na podstawie punktacji od 1 (najgorsza ocena) do 5 (najlepsza ocena). Ustalenie formatu panelu ocen, kryteriów będących przedmiotem oceny, punktacji oraz wszelkich inne szczegółów związanych z udostępnieniem panelu ocen, należy do  wyłącznej kompetencji Serwisu.

3. Gość może dodać ocenę lub komentarz wyłącznie w oparciu o własne doświadczenia związane z korzystaniem z Lokalu w konkretnym terminie. Ocena może zawierać wyłącznie merytoryczne spostrzeżenia i opinie w odniesieniu do Oferty, Lokalu i związanych z nimi usług.

4. Na podstawie wszystkich wystawionych ocen, Serwis automatycznie tworzy ranking Ofert, według uzyskanej średniej liczby punktów, pozwalający Gościom na pozycjonowanie wyszukiwanych Lokali.

5. W ramach udostępnionej subdomeny, Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z panelu administracyjnego ocen. Użytkownikowi nie przysługuje prawo rezygnacji z panelu ocen.

6. Za każdą ocenę wystawioną Ofercie Użytkownika Użytkownik ten otrzymuje zmienne punkty pozycjonujące w ilości odpowiadającej otrzymanej ocenie. Punkty przyznawane są od oceny ogólnej Oferty, będącej średnią poszczególnych kryteriów oceny Oferty. Przykładowo jeżeli Oferta oceniona została na 4 Użytkownik otrzymuje 4 punkty pozycjonujące zmienne. Jeżeli ocena ogólna stanowi liczbę niepełną, liczbę punktów zaokrągla się w górę, na przykład jeżeli ogólna ocena Oferty to 4,6 lub 4,1 ilość przyznanych punktów wynosi 5.

7. Użytkownikowi przysługuje prawo do umieszczenia odpowiedzi do wystawionych mu opinii  i komentarzy za pośrednictwem panelu administracyjnego.

8. Treści ocen, komentarzy i odpowiedzi są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających Nocleginaurlop.pl. Wystawione oceny, komentarze  i odpowiedzi widoczne będą:
a) dla Użytkownika w panelu administracyjnym, 
b) dla pozostałych:
i. na stronie zawierającej ofertę Użytkownika w formie średniej ocen gości z możliwością wybrania konkretnej oceny (w formie aktywnego linku),
ii.  na stronie zawierającej ofertę Użytkownika na liście obiektów w danym mieście w formie średniej ocen użytkowników z możliwością wybrania konkretnej oceny (w formie aktywnego linku).

9. W przypadku braku ocen Oferty Użytkownika znajdującej na liście Lokali, na stronie będzie znajdować się link zachęcający do dokonania oceny i kierujący Gościa do odpowiedniego panelu oceny.

10. Użytkownik zobowiązuje powstrzymywać się od oceny promowanych przez siebie obiektów turystycznych oraz obiektów innych Użytkowników, położonych w tym samym regionie turystycznym. Obowiązek ten wprowadzony został przez Serwis w celu ochrony dobrych praktyk handlowych oraz przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503).Pouczenie to wyłącza jakąkolwiek odpowiedzialność Serwisu za czyny Użytkowników niebędących Konsumentami naruszające zakaz.

11.  Serwis nie ponosi względem Użytkownika ani Gościa odpowiedzialności za zachowania Gości w ramach Serwisu, a w szczególności za wystawiane Użytkownikom opinie w formie ocen lub komentarzy znajdujących się w panelu ocen.

12. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Użytkownika lub Gościa korzyści, przy czym postanowienie to nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami.

4.8.2. Usunięcie oceny

1. Usunięcia oceny lub komentarza może dokonać wyłącznie Serwis.

2. Usunięcie oceny następuje zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3.1.8. - 3.1.17. Regulaminu.

 

5. Zasady korzystania z Ogłoszeń

 

5.1. Ogólne zasady korzystania z Ogłoszeń

1. Integralną częścią Serwisu jest panel Ogłoszeń, który służy Gościom i Użytkownikom do publikacji  sporządzonych przez nich ogłoszeń dotyczących oferowanych lub poszukiwanych usług, sprzedaży (w tym nieruchomości), zamiany, pracy, itd. Przedmiotem Ogłoszeń nie mogą być Oferty.
  
2. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia odpowiedniego formularza lub utworzenia Konta w Serwisie.

3. Treść Ogłoszeń pochodzi od Użytkownika lub Gościa, którzy samodzielnie ją ustalają.

4. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który umożliwia każdemu użytkownikowi Internetu przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia.

5. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza praw Administratora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

6. Treść Ogłoszenia powinna być zgodna ze stanem faktycznym, rzetelna i kompletna oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników lub Gości.

7. Administrator chroni dane Użytkowników zgodnie polityką prywatności określoną w Załączniku nr 1 do Regulaminu stanowiącą jego integralną część.

8. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie wymaga wypełnienia formularza dostępnego w Serwisie.

9. Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji.  

10. Niedozwolone jest zamieszczanie Ogłoszeń o charakterze towarzyskim, dotyczy to w szczególności kategorii Praca.

11. W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia i jego parametry, a także usunąć Ogłoszenie.

12. Dodawanie Ogłoszeń i zapytań w dziale „Ogłoszenia” jest nieodpłatne.

13.  Użytkownik lub Gość może dodać dowolną liczbę Ogłoszeń.

14. Użytkownik lub Gość dodając Ogłoszenie wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień mailowych dotyczących zapytań na Ogłoszenie.

15. Odpowiedź na ogłoszenie powinna zawierać konkretne informacje nawiązujące do treści Ogłoszenia.

16. Do Ogłoszeń mają odpowiednie zastosowanie zapisy pkt. 3.1.8. - 3.1.17 Regulaminu. 

17. W przypadku wykrycia Ogłoszeń nie spełniających wymogów Regulaminu serwisu www. nocleginaurlop.pl należy je zgłosić na adres prezentacje@ nocleginaurlop.pl.

5.2. Zasady szczególne korzystania z Ogłoszeń „szukam noclegu” 

1. Ogłoszenie „szukam noclegu” może dodać jedynie Gość. W przypadku, gdy podmiot dodający ogłoszenie nie posiada konta w Serwisie, jest ono dla niego tworzone przy dodawaniu ogłoszenia.

2. Dowolną liczbę odpowiedzi na Ogłoszenia „szukam noclegu” mogą dodawać wyłącznie Aktywni Użytkownicy. Użytkownicy posiadający publikację promocyjną mogą odpowiadać na jedno ogłoszenie raz na 24 godziny.

3. Odpowiedź na Ogłoszenie „szukam noclegu” powinna zawierać konkretne informacje nawiązujące do treści Ogłoszenia. Odpowiedź na Ogłoszenie nie może być wyłącznie reklamą lokalu noclegowego.

5.3. Zasady szczególne korzystania z Ogłoszeń „Nieruchomości, Horeca, praca”

Ogłoszenie „Nieruchomości, Horeca, praca” może dodać Użytkownik i Gość. W przypadku, gdy podmiot dodający ogłoszenie nie posiada konta w Serwisie, jest ono dla niego tworzone przy dodawaniu ogłoszenia.

 

6. Odpowiedzialność stron

 

6.1  Odpowiedzialność Administratora

1. Z zastrzeżeniem pkt. 3.1.8. - 3.1.17. Regulaminu Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania bądź zaniechania Użytkowników i Gości w ramach Serwisu ani niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez nich umów, jak również nie ponosi odpowiedzialności ich za działania stanowiące naruszenie Regulaminu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, legalność, jakość lub bezpieczeństwo usług i towarów objętych Ogłoszeniami i Ofertami Użytkowników i Gości, ich wypłacalność i zdolność do zawierania i wykonywania umów oraz prawdziwość informacji podawanych przez Użytkowników i Gości.

2. Administrator ponosi względem Użytkownika niebędącego Konsumentem odpowiedzialność za czyny dokonane z winy nieumyślnej, do wysokości pobranej od Użytkownika opłaty za aktualnie obowiązujący go Abonament. W przypadku, jeśli wynagrodzenia nie pobrano, bądź Abonament wygasł,  odpowiedzialność Administratora ograniczona jest do kwoty 100 złotych. Postanowienie niniejszego ustępu nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Użytkowników korzyści, z zastrzeżeniem, że zapis ten nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami.  

4. Odpowiedzialność Administratora wyłączona zostaje względem podmiotów nie będących Konsumentami w przypadku: działania siły wyższej, rozumianej jako okoliczności znajdujące się poza praktyczną kontrolą Administratora, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie błędu oprogramowania komputerowego, uszkodzenia sprzętu komputerowego, awarii serwerów, działania albo zaniechania podwykonawców, pożaru lub innego nieszczęśliwego wypadku, strajku, sporu pracowniczego, wojny, ataku terrorystycznego, wejścia w życie aktów prawa powszechnie obowiązującego lub wydania jakiegokolwiek orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej. Postanowienie to nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami.

6.2  Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje z tytułu braku realizacji przez Administratora usług przewidzianych w Regulaminie lub ich realizacji niezgodnie z Regulaminem mogą być przesyłane na adres Nocleginaurlop.pl, ul. Jałowcowa 9, 64-600 Oborniki. 

2. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, z zastrzeżeniem, że w przypadku reklamujących nie będących Konsumentami Nocleginaurlop.pl może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

3. Reklamujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim. Informacje szczegółowe znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

7. Postanowienia końcowe

 

1. Niniejszy Regulamin może ulegać zmianom. O zmianach Regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Administrator poinformuje na stronach internetowych Nocleginaurlop.pl. Konsumenci zostaną poinformowani indywidualnie na znajdujące się w zasobach Danych adresy e-mail. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu, Użytkownik będący Konsumentem ma prawo  do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie. W takiej sytuacji Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje zwrot opłat poniesionych na rzecz Serwisu Nocleginaurlop.pl, proporcjonalnie do zakresu spełnionego przez Nocleginaurlop.pl świadczeń. Zmiana Regulaminu obowiązuje po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie z postanowieniami zawartymi powyżej. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.

2. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.

3. Nocleginaurlop.pl zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z niniejszego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli umowa zawarta jest z Konsumentem, przeniesienie to wymaga jego zgody. W przypadku skorzystania z tego prawa Użytkownik zostanie o wyżej wskazanym fakcie poinformowany zawiadomieniem. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie ze skutkiem określonym w punkcie 1 powyżej.  

4. Regulamin i świadczone na jego podstawie usługi podlegają prawu polskiemu.

5. Wszelkie spory pomiędzy Administratorem a podmiotem niebędącym Konsumentem wynikające lub związane z Regulaminem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora. Postanowienie dotyczące właściwości sądu dla siedziby Administratora nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU


Przetwarzanie danych i polityka prywatności


1. Dane osobowe Użytkowników i Gości są przetwarzane przez Administratora jako administratora danych w celu świadczenia usług opisanych Regulaminem. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. W celu korzystania z usług Serwisu niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych osobowych: imię i nazwisko/nazwa, adres, telefon, adres e-mail. Przy rejestracji uproszczonej Gość podaje swój adres e-mail, w takim przypadku możliwe jest korzystanie z Serwisu przez Gościa w sposób anonimowy lub przy użyciu pseudonimu.

3. Użytkownik lub Gość może oświadczyć, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych umieszczonych w formularzu rejestracyjnym Serwisu w celu przesyłania informacji handlowej, jak również na udostępnianie ich innym podmiotom w celach związanych z realizacją usługi.

4. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych oznacza zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych w celach marketingowych. Użytkownicy wyrażają zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej i tradycyjnej dotyczącej spraw administracyjnych, informacji promocyjnych Serwisu oraz reklam w okresie trwania Umowy oraz po jej zakończeniu, chyba że w nakażą Administratorowi usunięcie swoich danych z jego bazy.

5. Za datę złożenia oświadczenia przez Użytkownika uważa się datę aktywacji w serwisie Nocleginaurlop.pl lub aktywacji Usługi Strony WWW. 

6. Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych pod numerem 0054818/2011.

7. Użytkownik ma prawo dostępu (w tym wglądu) do treści własnych danych, ich zmiany (w tym poprawiania), a także prawo kontroli przetwarzania własnych danych osobowych (w tym zgłoszenia żądania usunięcia danych), na zasadach opisanych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

8. Nocleginaurlop.pl może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez Nocleginaurlop.pl jest konieczne oraz dopuszczalne na podstawie przepisów prawa, w tym jeśli Użytkownik nie uregulował wszystkich zobowiązań wobec Nocleginaurlop.pl lub jeśli swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

9. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, na mocy obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom trzecim wykonującym na zlecenie Nocleginaurlop.pl czynności w ramach świadczenia usług objętych niniejszym Regulaminem. 

10. W związku ze świadczeniem usług opisanych Regulaminem, Administrator udostępnia dane Użytkowników, konieczne ze względu na świadczone usługi.

11. Rejestrując Konto w Nocleginaurlop.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Nocleginaurlop.pl plików „cookies”, o ile Użytkownik dopuścił taką możliwość w ustawieniach przeglądarki internetowej, której używa do korzystania z Nocleginaurlop.pl. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Nocleginaurlop.pl. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Nocleginaurlop.pl, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

 

 

X Zamknij
Nowe zasady dotyczące cookies
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywania. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies".

etop